Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
 • C/ Rambla, 41 (Principal) - 08002 Barcelona    
 • correu@mountainwilderness.cat    
 • 932690540

L'entitat - Estatuts

Capítol 1


Principis i objectius generals


Article 1

Els esportistes que practiquen les diferents modalitats muntanyenques en el medi alpí han constituït, en data 19 de juny de 1989, l’associació Mountain Wilderness de Catalunya, la qual té plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de la seva finalitat i els seus objectius i es regeix per aquests Estatuts i les disposicions legals que li siguin aplicables. El seu àmbit d’actuació és, principalment, Catalunya.


Article 2

L’Associació Mountain Wilderness de Catalunya, té caràcter privat, duració indefinida i actua sense cap afany de lucre, i el seu règim i organització interna s’adeqüen als principis de representació democràtica.


Article 3

L’Associació Mountain Wilderness de Catalunya té com a finalitat general la salvaguarda i conservació en el seu estat natural o propi, de les àrees de l’alta muntanya.
Per poder dur a terme aquesta finalitat general, Mountain Wilderness de Catalunya tindrà en compte els següents objectius i actuacions:

  Objectius:
 • Promoure la defensa i recuperació dels espais lliures i naturals de la muntanya mitjana i alta.
 • Promoure a tots els nivells i àmbits una cultura alpina dins l’esperit de la Wilderness
 • Possibilitar la col·laboració amb totes les associacions que tinguin finalitats ambientals, i que no es contradiguin amb l’esperit de la Wilderness
 • Vetllar perquè els contactes que els practicants dels esports alpins tinguin amb les poblacions autòctones es produeixin respectant les seves cultures i ètnies, evitant que les millores que al seu benestar material es puguin aportar vagin en detriment dels seus costums tradicionals, cal impedir, per tant, els efectes desestabilitzadors que la introducció no raonada de criteris d’avaluació aliens podria ocasionar-los.
 • Mantenir una estreta relació de l’associació amb els organismes públics que tracten la defensa de l’entorn muntanyenc, tant a nivell nacional com internacional.
 • Promoure la creació de reserves naturals, parcs nacionals o internacionals en les àrees de muntanya més adequades.
  Actuacions:
 • Confeccionar dossiers sobre els temes conflictius o sobre els llocs que calgui prevenir de possibles accions no adequades al seu caràcter natural, i també divulgar les lleis o disposicions nacionals o internacionals, que hi puguin ésser aplicables.
 • Dirigir-se als poders públics per a informar-los sobre les situacions en les quals calgui prevenir alguna actuació de l’administració o per denunciar, davant seu, les infraccions comeses contra les normes legals, que siguin aplicables.
 • Esperonar la presa de consciència de l’opinió pública i fer la pressió que calgui davant l’administració responsable que la importància de l’assumpte exigeixi una acció més contundent.
 • Informar d’aquest. temes, dins les possibilitats de l’associació els clubs i societats que tinguin com a camp d’actuació el medi alpí, a fi d’orientar la seva política cap a un sentiment de l’estil de la Wilderness.
 • Col·laborar en l’educació dels ciutadans en l’esperit de la Wilderness.
 • Instar la CEE i els governs dels països als quals pertanyen els Pirineus i uns altres massissos, perquè posin en pràctica propostes i recomanacions adients, a fi de vetllar perquè la millora i el progrés dels seus habitants no sigui en detriment de la conservació dels ecosistemes i paisatges de l’espai geogràfic que els afecta.

Article 4

Mountain Wilderness de Catalunya, tindrà el seu domicili social, amb caràcter provisional, a la Rambla núm. 41, de la ciutat de Barcelona.
El domicili social podrà ésser canviat pa simple acord de la Junta Directiva, sempre que sigui en la mateixa localitat i les condicions econòmiques siguin sensiblement semblants i hagin estat previstes en el pressupost de l’exercici.


Article 5

El funcionament de Mountain Wilderness de Catalunya s’ha d’adequar als principis de representativitat i funcionament democràtic, i el seu màxim òrgan de govern és l’Assemblea General de Socis.Capítol 2


Dels socis


Article 6

Mountain Wilderness de Catalunya és oberta a totes les persones que manifestin en la seva petició d’afiliació que comparteixen els objectius de l’associació. Una vegada inscrits, els socis han de satisfer la quota social establerta.
Els socis poden ser de dues classes: numeraris i honoraris i el seu nombre és il·limitat.
També hi pot haver la categoria de soci protector i la de soci adherit quan sigui una associació o persona jurídica.
La proposta d’ingrés a l’associació ha de ser signada per l’interessat i per un soci de l’entitat i cal que l’aprovi la Junta Directiva.


Article 7

  Els socis numeraris tenen els drets següents:
 • Exigir que l’actuació de l’entitat s’ajusti a tot el que disposen els estatuts i als principis que els informen, com també a les normes legals que li siguin aplicables.
 • Conèixer les activitats de l’associació i poder examinar la seva documentació amb la petició prèvia i raonada de la junta Directiva.
 • Intervenir amb veu i vot a les assemblees, i poder exposar lliurement les opinions en el si de l’entitat. El dret a vot a les assemblees correspon ais socis majors de 16 anys.
 • Ser elector dels òrgans de representació i govern de associació i poder ser elegit, sempre que, en aquest segon cas siguin majors d’edat, tinguin capacitat d’obrar i estiguin, en els dos supòsits al corrent de les quotes socials.
 • Separar-se lliurement de l’entitat.
  Són obligacions dels socis numeraris:
 • Contribuir a l’acompliment dels fins i objectius de l’associació.
 • Satisfer, dins els límits establerts, les quotes fixades pels òrgans competents de l’entitat.
 • Complir, i si escau, col·laborar en el compliment dels acords o disposicions dictades per l’assemblea, la Junta Directiva, el President o pels càrrecs competents, per al millor govern i administració de associació.

Article 8

  La condició de soci es pot perdre per:
 • Voluntat pròpia, expressada per escrit adreçat a la junta Directiva.
 • Proposta de la Junta Directiva, per falta de pagament no justificada de les quotes socials corresponents a una anualitat.
 • Per incompliment de les obligacions que imposen aquests Estatuts i per acord de la Junta Directiva, fonamentat en faltes de caràcter greu, segons les normes aplicables o analògiques, sempre amb audiència prèvia de I’inculpat. L’acord sempre serà provisional fins que no sigui ratificat per l’assemblea, tant si hi ha recurs de l’afectat com si no.

Article 9

L’associació ha de portar un registre de tots els socis per ordre d’ingrés i a cada soci li correspondrà el número correlatiu que li pertoqui.Capítol 3


Òrgans de representació, govern i administració


Article 10

Mountain Wilderness de Catalunya serà dirigida, regida i administrada, d’acord amb aquests estatuts per l’Assemblea General, la Junta Directiva i el President.


Article 11

L’Assemblea General es l’òrgan suprem de govern de l’associació i la integren tots els socis amb dret de vot. Les assemblees seran ordinàries i extraordinàries.


Article 12

  L’Assemblea General Ordinària, ha d’ésser convocada pel President o la Junta Directiva com a mínim una vegada l’any, abans del 30 de juny per tractar les qüestions següents:
 • Memòria d’activitats.
 • Liquidació del pressupost, balanç de l’exercici, presentació de l’estat comptable i la seva aprovació si s'escau.
 • Pressupost per a l’exercici següent.
 • Projectes i propostes de la Junta Directiva.
 • Propostes que formulin per escrit els socis, presentades com a mínim 5 dies abans de la celebració de l’assemblea i signades per tres socis com a mínim.
 • Precs i qüestions.

Article 13

En general, qualsevol assembla que no es convoqui pels motins abans descrits tindrà la consideració d’extraordinària. En qualsevol cas, s’ha de celebrar Assemblea General Extraordinària per a la modificació d'estatuts, l'elecció de Junta Directiva, la demanda de diners en préstec, l’alienació de béns immobles i la fixació de quotes extraordinàries o derrames.


Article 14

Les Assemblees Generals Extraordinàries poden ésser convocades a iniciativa del President, de la Junta Directiva, o quan ho sol·liciti com a mínim el 20% dels socis amb dret a vot. Només s’hi tractaran els punts pels quals hagi estat convocada.


Article 15

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, restaran vàlidament constituïdes, en primera convocatòria quan hi concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, seran vàlides sigui quin sigui el nombre d’associats assistents, excepte en el cas de les extraordinàries quan els acords hagin d’ésser presos per majories qualificades, segons que prescriuen aquests Estatuts.
Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la seva celebració hi ha haver com a mínim quinze dies hàbils. La convocatòria amb l’ordre del dia, l’horari i les altres dades que siguin pertinents, s’han d’anunciar al tauler d’anuncis de l’associació, s’ha de publicar a un diari, com a mínim, de circulació general a Catalunya i s’ha de notificar a cada associat


Article 16

De les assemblees, tant si són ordinàries com extraordinàries, se n’ha d’aixecar acta, en la qual s’ha d’anotar els assistents, les intervencions i els acords presos, en relació amb els assumptes de l’ordre del dia. Finalment, l’Assemblea ha de designar tres membres per signar la conformitat en l’esborrany de l’acta, juntament amb el President i el Secretari.


Article 17

La junta Directiva es compon d’un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a 21. La Junta es compon d’un President, d’un a tres vicepresidents, secretari, tresorer i un nombre adient de vocals. Tots els càrrecs són honorífics, tenen una durada de quatre anys i son reelegibles


Article 18

La Junta Directiva ha de ser escollida per l’Assemblea General mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, d’entre tots els seus membres.
L’elecció de càrrecs s’ha de fer per majoria de vots entre les candidatures prèviament presentades en llistes obertes, les quals han de ser signades pel 5% dels associats amb dret a vot.
Els membres de la Junta Directiva, quan no es presentin a reelecció, o si fa al cas, els membres de l'assemblea designats pel Consell Assessor, han d’actuar com a comitè electoral i amb aquest fi han de regular i controlar el procés electoral.
En el cas que hi hagi una sola candidatura, la mateixa assemblea l’ha de proclamar sense necessitat de votació.


Article 19

El president de l’Associació, o quan el substitueixi el vicepresident 1r, en té la representació legal, i ha d’actuar en nom de l’entitat, assumint la responsabilitat legal que pertoqui davant tercers i ha d’executar els acords que vàlidament hagin adoptat assembla general o la Junta Directiva; dirigint els oportuns debats i discussions i ha d’autoritzar amb la seva signatura els pagaments i operacions que efectuï l’entitat, juntament amb el tresorer quan siguin assumptes econòmics i el secretari quan es tracti de tràmits administratius


Article 20

Quan la baixa del President sigui definitiva i es produeixi abans de transcorre la meitat del mandat, s’ha de proveir el càrrec mitjançant la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària. Si la baixa es produeix després de la meitat del mandat, el pot substituir el vicepresident 1r fins acabar el mandat.


Article 21

El president ha de convocar la Junta Directiva com a mínim una vegada al mes i amb caràcter extraordinari quan ho cregui necessari, sempre amb dos dies d’antelació com a mínim. Els acords de la Junta Directiva s’han de prendre per majoria dels assistents i, en cas d’empat, el vot del president és diriment. La Junta Directiva resta vàlidament constituïda, en primera convocatòria si hi concorren la majoria dels seus membres i, en segona convocatòria n’hi ha prou que hi concorrin com a mínim cinc del seus membres i, en qualsevol cas el president o vicepresident 1r i el secretari. També restarà vàlidament constituïda quan hi siguin tots els seus membres sense convocatòria prèvia.


Article 22

  Correspon a la Junta Directiva:
 • Prendre els acords i determinacions que calgui per al bon govern de associació.
 • Complir i fer complir els Estatuts i Reglaments i la resta de disposicions que correspongui, com també els seus acords i els adoptats per les assemblees.
 • Interpretar els Estatuts en cas de dubte, resolent, provisionalment, els casos no previstos.
 • Convocar, si escau, les Assembles Generals, ordinàries i extraordinàries.
 • Proposar a l’Assemblea les condicions i la manera d’admissió de socis, i també les quotes que s’hagin de satisfer.
 • Proposar a l’Assemblea, si escau, un reglament de regim interior.
 • Nomenar les persones que hagin de presidir o formar part de les diferents comissions que es constitueixin, i organitzar les activitats de l’entitat a més d’atorgar, quan calgui, els poders concrets i especials que sigui necessari.
 • Proposar el nomenament de socis honoraris —d’honor i de mèrit— a l’Assemblea General, o qualsevol altre reconeixement i premi que creguin adients.
 • Proposar a l’Assemblea General que correspongui els acords relatius a qüestions econòmiques, els quals quan la seva quantia o volum sobrepassi el valor del pressupost ordinari, necessitaran l’autorització de la majoria de dos terços dels socis amb dret a vot presents a l’Assemblea General.
 • Formular l’inventari de béns i balanç anyal, i redactar la memòria de l’entitat.
 • I, en general, aplicar totes les mesures adients per al foment i desenvolupament de l’esperit de la Wilderness.

Article 23

Si es produís la renúncia o cessament total de la Junta Directiva, aquesta no podrà abandonar les seves funcions mentre no s’hagi procedit a l’elecció d una nova; a tal fi s’ha de convocar immediatament l’Assemblea General Extraordinària. En el cas que es produís un abandonament total de la Junta, ha d’assumir el seu lloc i funcions el consell assessor o de responsables, el qual passaria a gestionar els afers ordinaris de l’entitat i convocar amb urgència l’elecció d’una nova junta.Capítol 4


Règim econòmic i documental


Article 24

  Els recursos de l’associació comprenen:
 • L’import de les quotes socials i les altres aportacions que es pugui establir o acordar.
 • Les subvencions i ajuts de les administracions públiques.
 • Les donacions i els altres ajuts que en efectiu o bens materials es puguin percebre.

Article 25

L’Associació Mountain Wilderness de Catalunya, que no disposa de patrimoni fundacional, se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les limitacions legals pertinents. La destinació dels seus béns i possibles rendes és el desenvolupament dels seus objectius socials.

  L’Associació Mountain Wilderness de Catalunya, pot gravar i alienar béns immobles, prendre diners a préstec i portar a terme actuacions econòmiques de similar categoria, sempre que es compleixin els requisits següents:
 • Que aquestes operacions siguin autoritzades per la majoria de dos terços de socis presents o, en el seu cas, representats en Assembla General Extraordinària, sempre que el seu nombre no sigui inferior al 25% dels socis de l’entitat amb dret a vot i la quantia excedeixi de l’assenyalada a l’article 22.
 • Que aquests actes no comprometin de forma irreversible el patrimoni de l’entitat o l’activitat que constitueix el seu objecte social. Per justificar aquest extrem, hom por exigir un dictamen econòmic—actuarial, amb el procediment establert al punt e) de l’article 12 aquests Estatuts.

Article 26

El règim documental de l’associació consta dels llibres següents: Registre de socis; llibre d’actes i llibre de comptabilitat.
Al Registre de Socis hi ha de constar les dades personals de cada soci (nom, cognom, adreça, data d’afiliació, DNI, professió), com també, si escau, el càrrec que hagi tingut dins l’entitat. Al llibre d’Actes, s’hi ha de consignar la ressenya de les reunions que faci l’Assemblea General de socis i la Junta Directiva deixant constància explícita de la data, horari, assistents, assumptes tractats, intervencions i acords presos. Les actes les ha de signar sempre el President i el Secretari.
Al llibre de Comptabilitat, hi ha de figurar el patrimoni, amb indicació dels drets i obligacions de tot tipus, ingressos i despeses de l’entitat. S’haurà de precisar la procedència d’aquells i la inversió o destinació d’aquests.Capítol 5


Reforma dels Estatuts. Dissolució de l’entitat


Article 27

Aquests Estatuts només poden ésser modificats, reformats o derogats per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte i mitjançant votació favorable dels dos terços dels socis assistents amb dret a vot que representi com a mínim el 25 % dels socis amb dret a vot de l’entitat.


Article 28

L’Associació Mountain Wilderness de Catalunya només es pot dissoldre, un cop adoptat l’acord per majoria absoluta de la Junta Directiva, o pel 25 % dels socis, per resolució de l’Assemblea General Extraordinària celebrada amb aquest motiu, amb la votació mínima de les dues terceres parts dels socis amb dret a vot assistents, sempre que representin més del 50 % dels socis, també amb dret a vot que formin l’entitat.


Article 29

Dissolta l’entitat Mountain Wilderness de Catalunya el romanent del seu patrimoni net ha de revertir a la col·lectivitat. Amb aquesta finalitat s’ha de comunicar aquesta dissolució a l’organisme corresponent de la Generalitat a fi que acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats conservacionistes i ambientals de les àrees d’alta muntanya.Disposicions finals


Primera. Per tot allò que no estigui previst o disposat en aquests Estatuts i a manca d’un Reglament Intern, s’estarà amb el que estableixin les normes vigents de les associacions privades que siguin aplicables a Catalunya.


Segona. El Comitè Assessor o de responsables ha d’estar format per un terç de membres fundadors, un terç de socis exdirectius i un terç d’altres socis de l’entitat, fins a un màxim de 15 membres, i a més tots els expresidents i socis d’honor de la Mountain Wilderness de Catalunya.


Tercera. L’Associació es compromet a afiliar-se a l’associació internacional creada a Itàlia el mes d’abril de 1988 sota el nom de Mountain Wilderness Alpinisti di tuto el mondo a la difensa dell’alta montagna, amb seu a Roma i amb objectius idèntics. Mountain Wilderness seguirà, dins les seves possibilitats i circumstàncies, les directrius de l’associació internacional i participarà quan sigui possible en les seves tasques Mountain Wilderness de Catalunya, pot també adherir-se a qualsevol altra associació de finalitats semblants sempre que es respectin els presents Estatuts.Els presents Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General de data 4 de desembre de 1989.
Els Estatuts de l’Associació Mountain Wilderness de Catalunya han estat inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat, Secció 1a, número 11.449, en data 15 de febrer de 1990.

logo focir